سیوند

تداوم بخت سیاه بختگان

ایرنا

عکس: رضا قادری

این دریاچه 3500 کیلومتر مربعی زیستگاه زمستانه پرندگانی است که از روسیه و دشتهای سیبری به ایران مهاجرت می‌کردند. درحال حاضر دریاچه آباده طشک و بختگان بدلیل خشکسالیها و وجود سد بروی رودخانه های کر و سیوند خشک شده اند.