یادمان

کباب‌خور بودن مردان نمکی

برگرفته از روزنامه ایران شماره  5557، دوشنبه ۲۳ دی ماه 1392

متخصصان فرانسوی و ایرانی با مطالعه روی معدن نمک چهرآباد وجنازه کشف‌شده از مردان پیش از تاریخ، معروف به مردان نمکی به کباب‌خور بودن این مردان و انگل داشتن‌شان پی بردند. این مطالعات برای نخستین‌بار از سوی متخصصان فرانسوی و اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی انجام شد تا آلودگی‌های انگلی موجود در انسان و حیوانات عصر هخامنشیان و ساسانیان تحت بررسی قرار گیرد.غلامرضا مولوی عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت تهران در این‌باره گفت: در پی تحقیقات مشخص شد مردان نمکی بویژه مرد نمکی شماره پنج آلوده به تخم تنیا موسوم به کرم کدوی گاوی است و از آنجا که این کرم از طریق گوشت کباب شده گاو یا خوک به انسان منتقل می‌شود، می‌توان گفت مردان نمکی از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار بوده و گوشت کباب می‌خوردند.وی ادامه داد: این تحقیقات در شناخت الگوی غذایی مردم آن زمان و روابط اجتماعی و شغلی آن‌ها بسیار مؤثر است و همین امر باعث شد انگل‌شناسی باستانی برای نخستین‌بار در معدن چهرآباد زنجان انجام شود که برای باستان‌شناسان و مردم بسیار جذاب و جالب است.وی معتقد است می‌توان روی محوطه تاریخی سیلک کاشان و شهر سوخته نیز کار کرد و از طریق انگل‌شناسی باستانی به نتایج مهمی رسید و به همین دلیل نیز طبق توافقنامه‌های صورت گرفته، کمیته‌ای تشکیل شده و قرار است اکتشافات گورهای باستانی انجام شود.
گفتنی است مردان نمکی نامی است که به شش مومیایی کشف شده در زمستان سال 72 در معدن چهرآباد زنجان داده شده است.