زیست بوم

در سوگ درخت

برگرفته از تارنمای ایرانچهر

 

آیا  کسی پیدا می شود که در مرگ درختان بگرید؟