نوروز

خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی 90

از پشت کوهِ تیرۀ شب

نرمک نرمک سپیدۀ سیمگون برآمد

و سیم سپید، برفرازان آسمان گسترد

سپیدهء سیمگون فرازتر رفت

و اندک اندک زرگون شد

زر بفراز رفت

و نیزه‌های زرین، روی به آسمان آوردند

نیزه‌ها بر جان ابرهای سیمتنِ ِ بامدادان

گستره‌ای زرین پدید آوردند

انبوه ابرهای پراکندۀ سیمین . . .

به زر آکنده . . .

در پهنۀ نیلگون آسمان به پرواز درآمدند

آنک . . . کاروانِ پادشاه آسمان، خورشید!

با گردونۀ درخشان؛ از فراز کوه البرز، راست

بر خان و مان آریائیان فروغ افکند

و فرزندان ابرها

شاد و سبکبار . . . بر خاک ایران باریدند

و سبزه و گل و درخت را

بلبلان باغ و آهوان دشت را

به فرا رسیدن نوروز ایران مژده دادند

 

نوروز ایران بر شما خجسته باد

بنیاد نیشابور - فریدون جنیدی

1390 خیامی

شادباش نوروزي استاد جنيدي

خجسته باد نوروزی از استاد فریدون جنیدی89

نوروز سال 1390 خورشیدی خجسته و فرخنده باد