مجله

انتشار بيست و پنجمين شمارة دوماهنامة «تحولات اوراسيا» متعلق به مؤسسة ايراس

 

ايراس: بيست و پنجمين شمارة دوماهنامة «تحولات اوراسيا» متعلق به مؤسسة مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) ويژة مهر و آبان 1388 منتشر شد.

در اين شماره مهم‌ترين مسائل و موضوعات منطقه در قالب مصاحبه با يوگني پريماكوف زير عنوان «تنگ‌دستي و وفور» دربارة وضعيت و دورنماي اقتصاد روسيه و مقالاتِ «سياست‌هاي منطقه‌اي ترکيه در قفقاز و تعامل با ايران» به قلم دکتر بهرام اميراحمديان در خصوص آخرين تحولات در منطقة قفقاز جنوبي و پيامدهاي عادي‌سازي روابط ميان آنكارا و ايروان بر ايران، «بازي ترکيه در قفقاز» به قلم مسيج فولکاوسکي در باب اهداف و سياست‌هاي تركيه در قفقاز جنوبي، «نابوكو؛ از حرف تا عمل» به قلم رضا حجت شمامي پيرامون آخرين تحولات خط لولة گازي ناباكو، «علايق ژئوپليتيکي بازيگران و برآوردهاي آماري منابع انرژي درياي خزر» به قلم دكتر احسان لشگري در‌بارة تلاش‌ها و برنامه‌هاي كشورهاي ساحلي خزر براي بهره‌برداري از منابع اين دريا، «مسلمانان روسيه؛ پلي به جهان اسلام» به قلم خدايار براري پيرامون وضعيت مسلمان روسيه و نقش آنها در دنياي اسلام و مسيحيت، «ديپلماسي کليساي ارتدوکس روسي در آمريکاي لاتين و خاورميانه» به قلم سعيد سيفي دربارة سياست‌بازي‌هاي اخير كليساي ارتدوكس روسيه و تمايل آن به نقش‌آفريني بيشتر در سياست خارجي كرملين و «جايگاه زبان فارسي در قرقيزستان» به قلم مجتبي بهرامي در خصوص تاريخ و جايگاه فعلي زبان فارسي در قرقيزستان مورد بررسي و تحليل كارشناسان مختلف قرار گرفته است.

                                                 
                                                                       دعوت به همكاري علمي

مؤسسة ايراس ضمن استقبال از تضارب ديدگاه‌ها، در راستاي رسالت خود و به منظور ارتقاء سطح كيفي توليدات علمي و تخصصي اين مؤسسه، از كلية اساتيد، كارشناسان، پژوهشگران و دانشجويان فعال در اين حوزه، در قالب ارائة مقالة علمي، تحليل و گزارش به دوماهنامه و سايت ايراس دعوت به همكاري علمي مي‌نمايد. راهنمای تدوين مقالات، در سايت مؤسسه به نشاني http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8039  قابل دسترسي است.

                                                                                                مؤسسة مطالعاتي ايران و اوراسيا