تاریخ تجزیه

پهنۀ سرزمین‌های جداشده در شرق ایران‌ زمین‌

منبع كتاب تاریخ تجزیه‌ی ایران نوشتۀ دكتر هوشنگ طالع

1ـ افغانستان‌*:625225 کیلومترمربع‌
2ـ بخش‌هایی‌ از مکران‌ و بلوچستان‌350000 کیلومترمربع‌
جمع‌975225 کیلومترمربع‌
 
3ـ سرزمین‌های‌  خوارزم‌ و فرارود
الف‌ ـ ترکمنستان‌488100 کیلومترمربع‌
ب‌ ـ ازبکستان‌447100 کیلومترمربع‌
پ‌ ـ تاجیکستان‌141300 کیلومترمربع‌
ت‌ ـ بخشهای‌ ضمیمه‌ شده‌ به‌ جمهوری‌ قزاقستان‌100000 کیلومترمربع‌
ث‌ ـ بخشهای‌ ضمیمه‌ شده‌ به‌ جمهوری‌ قرقیزستان‌50000 کیلومترمربع‌
 
جمع‌ سرزمین‌های‌ خوارزم‌ و فرارود1186500 کیلومترمربع‌
جمع‌ کل‌ سرزمین‌های‌ خاوری‌2161725 کیلومترمربع‌
 
 * بخش‌ اصلی‌ سیستان‌ با پهنه‌ای‌ برابر 125000 کیلومترمربع‌ از خاک‌ ایران‌ کنونی‌ منتزع‌ و ضمیمه‌ی‌ قلمرو افغانستان‌ گردیده‌است‌.