خبر

انتشار کتاب «خردنامه»

 

کتاب خردنامه به کوشش محمد رسولی توسط انتشارات سمرقند در 116رویه منتشر شد. این کتاب به موضوع «خرد» پرداخته است و در این راستا نویسنده همهٔ ابیاتی که در آن به «خرد» سخنی گفته است را از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی گرد آورده است.
 
از موضوعات شایان توجه که در این کتاب به آن پرداخته شده است، خود «خرد» می‌باشد و این‌که آیا خرد با عقل تفاوت دارد یا خیر؟ نگارنده در این کتاب پس از توضیحاتی در مورد این واژگان، در بخشی از کتاب توضیح می‌دهد که: « شاید بتوان گفت: عقل و دانش انسان آنگاه که به پختگی و درایت کامل برسد خرد هست و هرکس باید بکوشد تا سرحد توان از خرد استفاده کند. جالب آن که اگر با ظرافت و دقت بیشتری به مفهوم این دو واژه توجه کنیم، پی برده می‌شود که تفاوت‌هایی با هم دارند، و خرد برتر و والاتر از عقل است . فرد عاقل برای راحت‌تر بودن و موفقیت بیشتر از همه تجارب و دانسته‌های خود و امکانات در دسترس استفاده می‌کند و آن‌ها را به کار می‌گیرد تا به نتیجه بهتر و پیشرفت در امور خود برسد. چنین آدمی را همه عاقل و زرنگ می‌دانند... به راستی این چنین فردی عاقل و عقل مدار است ولی فرد خردگرا و خردمند از این‌ها بسی برتر است. خرد همان پیشرفت و پیروزی را با توجه به انسانیت و منافع عمومی و مصلحت جامعه و هنجارهای هستی به کار می‌گیرد».

این کتاب با پیشگفتاری از دکتر هوشنگ طالع آغاز می‌شود. سپس نگارنده مقدمه‌ای کوتاه را آورده است. در بخش اول کتاب در مورد مفهوم واژهٔ خرد توضیحاتی داده شده است؛ با عنوان «خرد چیست؟»؛ و در بخش دوم کتاب با عنوان «ابیات خرد در شاهنامه»؛ همهٔ ابیاتی از شاهنامه که در آن به خرد اشاره شده است، جمع آوری شده است و بخش پایانی نیز به نتیجه گیری نگارنده از مباحث مطرح شده اختصاص داده شده است.