خبر

میراث طبیعی دارای پایگاه ملی می‌شود

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث جهانی گفت: میراث طبیعی ایران نیز مانند میراث فرهنگی و تاریخی دارای پایگاه ملی خواهد شد که این مهم در برنامه ششم توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور لحاظ می‌شود.

فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاه‌های میراث جهانی به خبرنگار مهر گفت: در نظر داریم تا با تشکیل پایگاه ملی برای آثار طبیعی، پرونده آنها را برای ثبت جهانی آماده کنیم در این زمینه میراث طبیعی در نظر گرفته شده برای این کار مشخص است فقط باید پرونده آثار به روز و تکمیل شود و برای آنها حکم قانونی گرفت تا اعتبار جداگانه‌ای داشته باشند.

وی توضیح داد: اگر در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، برای میراث طبیعی ردیف در نظر گرفته و پایگاه مستقلی به صورت قانونی برای آن تشکیل شود، اعتبار جداگانه ای نیز به آن اختصاص خواهد یافت اما اکنون در این برنامه، تنها آثار تاریخی و ملی لحاظ شده است نه میراث طبیعی.

عزیزی گفت: برای خودمان فرصت سه تا چهار ماهه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا فهرست میراث موقت و طبیعی را تکمیل کنیم به همین منظور کمیته‌ای برای تعیین میراث طبیعی شاخص تشکیل و اولین جلسه آن نیز برگزار شده‌است.