خبر

چهرهٔ احمدرضا دالوند، به قلم یکی از شاگردان او

برگرفته از تارنمای ایرانچهر

در روزهای حضور احمدرضا  دالوند، هنرمند تازه از دست رفته ی ایرانی، در بیمارستان سینا  گروهی از شاگردان دالوند از او دیدن کردند و لحظات خوشی را برای او خودشان پدید آوردند. در همین روزها، الهه ی قدرتی از شاگردان دالوند، این طرح را از چهره ی او کشید و به یادگار گذاشت.