خبر

فصلنامه خلیج فارس منتشر شد

برگرفته از دایرة المعارف بزرگ اسلامی

به گزارش روابط عمومی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، فصلنامه خلیج فارس با صاحب امتیازی مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایرانی و مدیر مسئول منوچهر جهانیان منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است

عناوین مقالات این شماره به قرار زیر است:
توسعۀ پایدار و حفاظت زیست جزیرۀ کیش با استفاده از انرژی باد/ دکتر امیر گندمکار؛ نقش نفت خلیج فارس در اقتصاد جهانی/ دکتر اصغر جعفری ولدانی؛ کاربرد روش آنالیز شبکه‌ای در تدوین شاخصهای پایدار در جزیرۀ کیش/ دکتر شراره پورابراهیم، دکتر مهرداد هادی‌پور؛تحلیل و برسی فضای ساحلی بندرگاه بوشهر در بازشناخت پتانسل‌های بستر طرح و جایگاه آن در توسعۀ ساختار گردشگری حاشیۀ خلیج فارس/ دکتر مجتبی انصار، مهندس محمد رضا لیلیان، مهندس احسان زمانی، مهندس آرمین امیر‌خانی؛پایش مستمر منطقۀ خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای اکولوژیکی، محیطی،GIS و PS به منظور مدیریت اکوتوریسم پایدار منطبق بر چرخۀ دینامیک/ دکتر ناهید سجادیان، مهیار سجادیان، فاطمه حسینی بنی‌جمالی؛زون بندی تفرجی جزیرۀ هنگام با ارزیابی چند معیارۀ مکانی/ دکتر افشین دانه کار، یگانه سپاسی؛ خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی؛ بررسی چگونگی ترسیم خلیج فارس در مکتبها و شیوه‌های نقشه نگاری از عهد یونان باستان تا دورۀ معاصر/ دکتر هوشنگ انوری؛به کارگیری GIS و مدل سازی فضایی به عنوان یک ابزار مدیریتی در تشخیص آلودگی محیط زیست و حفاظت مرجانها در خلیج فارس / منوچهر جهانیان، سید عباس رجایی، محبوبه ملک نیا
این فصلنامه در 169 صفحه و به قیمت بیست هزار ریال در اختیار عموم قرار گرفته است.