خبر

سخنرانی با موضوع «تجربه باستان شناسی در آزمایشگاه واندوگراف»

انجمن علمی باستانشناسی دانشگاه تهران سخنرانی با موضوع «تجربه باستان شناسی در آزمایشگاه واندوگراف» در روز سه شنبه 9 آبان 1391 از ساعت 16/30 تا 19 را برگزار می‌کند.

سخنران: مهندس لامعی
محل نشست: تالارکمال، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.