نگاه روز

ما می توانیم در کار گروهی نیز کامیاب باشیم

آفرين بر آينده‌سازان ايران سرفراز

آفرين بر واليباليست‌هاي نوجوان اين سرزمين هميشه جاويد  

كه خط بطلاني كشيدند بر اين ديدگاه كه مي‌پنداشتند "ايراني داراي ويژگي فردگرايي است و نمي‌تواند به طور گروهي كاري را پيش ببرد كه مصداق بارز آن ناكامي در ورزش‌هاي گروهي است"

امــا

اين خودباوران و بلندپروازان ثابت كردند مي‌توان در ايران نيز كارگروهي انجام داد و كامياب شد.

پس درود بر شما دلاوران

و قهرماني‌تان شادباش

LTB - JuzsportsShops | Men’s shoes