یکشنبه, 28ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ تجزیه

تاریخ تجزیه

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش دهم- دکتر هوشنگ طالع

روز اول‌ تیرماه‌ 1320 (22 ژوئن‌ 1941)، ارتش‌ آلمان‌ قلمرو اتحاد شوروی‌ را مورد حمله‌ی‌ نظامی‌ قرارداد. اتحاد شوروی‌ با وجود سال‌ها تجهیز و آمادگی‌ تسلیحاتی‌ برای‌ رویارویی‌ با حمله‌ی‌ احتمالی‌ آلمان‌، به‌سختی‌ شکست‌ خورد.

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش هفتم - دکتر هوشنگ طالع

شوربختی‌ بیشتر، هنگامی‌ به‌ ایرانیان‌ روی‌ نمود که‌ در بیست‌ و هشتم‌ دی‌ ماه‌ 1285 خورشیدی‌ (19ژانویه‌ 1907 میلادی‌)، محمدعلی‌ میرزا به‌ جای‌ مظفرالدین‌ شاه‌ به‌ تخت‌ نشست‌. محمدعلی‌ شاه‌ که‌ بامشروطیت‌ مخالف‌ بود، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ را به‌ آیین‌ تاج‌گذاری‌ دعوت‌ نکرد و بدون‌ توجه‌ به‌ احوال‌مشروطیت‌، باب‌ مراوده‌ و گفتگو را با سفارت‌ خانه‌های ‌روس‌ وانگلیس ‌برای ‌گرفتن ‌قرضه‌ی‌ جدید گشود.

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش سوم - دکتر هوشنگ طالع

دولت‌ ایران‌ با وجود تحمل‌ شکست‌ برابر روس‌ها، پذیرش‌ عهدنامه‌ی‌ گلستان‌ و نامردمی‌هایی‌ که‌ ازبیگانگان‌ در اتحادهای‌ نظامی‌ دیده‌ بود، اتکاء به‌ نفس‌ را از دست‌ نداده‌ و احساس‌ می‌کرد هنوز به‌ آن‌ اندازه‌نیرومند است‌ که‌ بتواند شکست‌هاراجبران‌کند.

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش دوم - دکتر هوشنگ طالع

با کشته‌ شدن‌ آقامحمدخان‌ در یازدهم‌ خرداد ماه‌ 1176 خورشیدی‌ (31 مه‌ 1797 میلادی‌)، آثار هرج‌ ومرج‌ در سرزمین‌ پهناور ایران‌ پیدا شد.

چکیده تاریخ تجزیه ایران - بخش نخست - دکتر هوشنگ طالع

 دراین یکصد و پنجاه‌سال‌، روس‌ و انگلیس‌ به‌ قدری‌ به‌ایران‌ صدمه‌ رسانیده‌اند که‌ قلم‌ ازشرح‌ آن‌ عاجز است‌. هرگاه‌ منصفانه‌ در تاریخ‌یکصد و پنجاه‌ ساله‌ی‌ ایران‌ نظرشود، صدمات‌ و تعدیات‌انگلیس‌ها به‌ مراتب‌ به‌ ظلم‌ و ستم‌روس‌ها، می‌چربد. در اغلب‌ این‌ تهدیدات‌ وتجاوزات‌ روس‌ها بر ایران‌،محرک‌ اصلی‌ همان‌ دولت‌ ...انگلستان‌ است‌.

انگلیس و بحران آذربایجان

آغاز جنگ جهانی دوم سرفصل جدیدی در تاریخ معاصر ایران گشود. اشغال ایران توسط متفقین در سوم شهریور 1320 به نوبه‌ی خود سرآغاز مشکلات و مصایب جدیدی شد که ناشی از دخالت‌های ناروای متفقین در امر داخلی ایران بود.: دنباله نوشتار

در همین زمینه