جمعه, 28ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست فردوسی و شاهنامه شاهنامه سی ازدواج در شاهنامه

شاهنامه

سی ازدواج در شاهنامه

استاد محمود امیرعبدالهیان

به یک تختشان شادبنشاندند
عقیق وزبـــــرجد برافشاندند

سرماه با افـسرنامدار
سرشاه با تاج گوهرنگار

زال ورودابه


فهرست برخی زناشوئی‌ها درشاهنامه:
 
۱ـــ ازدواج پسران فریدون با دختران سرو شاه یمن درپادشاهی فریدون

۲ـــ زال ورودابه درپادشاهی منوچهر

۳ـــ ازدواج کیکاوس با سودابه دختر شاه هاماوران .

۴ـــ ازدواج سیاوش با جریره دختر پیران ویسه وزایش فرود.

۵ـــ ازدواج دوم سیاوش با فریگیس دختر افراسیاب.
 
۶ـــ ازدواج رستم با تهمینه دختر شاه سمنگان وزایش سهراب.
 
۷ـــ  بیژن ومنیژه  درپادشاهی کیخسرو .

۸ـــ ازدواج گشتاسب وکتایون دختر قیصر روم درپادشاهی لهراسب .

۹ــــ  ازدواج اسفندیار با همای وبررسی وچند وچون پدیده ی خویدوده.
 
۱۰ ـــ ازدواج بهمن اسفندیار با همای چهرزاد وزایش داراب .

۱۱ـــ ازدواج اسکندر با روشنک به سفارش دارا .

۲۱ ـــ گریختن اردشیر بابکان با کنیزک اردوان ورسیدن به پادشاهی وازدواج با او.

۲۲ ـــ ازدواج شاپوراردشیر با دختر مهرک نوشزاد وزایش اورمزد .

۲۳ ـــ زن ستانی های بهرام گور وهمانندی او با ایزد بهرام.
 
۲۴ ـــ زن ستانی مهران ستاد دختر خاقان را برای خسرو انوشیروان.
 
۲۵ ـــ خسرو وپرویز وعشق او به شیرین ومقایسه با خسرو شیرین حکیم نظامی.

۲۶ ـــ خسرو پرویز وازدواج با مریم دختر قیصر روم ومادرشیرویه.
 
۲۷ ـــ بهرام چوبینه درچین وازدواج با دختر خاقان.

  ۲۸ ـــ ازدواج سیاسی گردیه با گستهم دائی شورشی خسرو پرویز.

۲۹ـــ پیوستن گردیه به دربار خسرو دوم وازدواج با شاه.

۳۰ ـــ بررسی زندگانی عاشقانه ی پوران دخت وآزر میدخت شاهان ساسانی که البته کمتر درشاهنامه امده است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید