پنج شنبه, 02ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست ایران پژوهی ایران پژوهی

ایران پژوهی

پیرامون مباحث فرهنگ ملی 19 - سیاست جغرافیایی، یا بایدهای خاک تدبیرهایی که هر ملت باید برای بقای خود به کار گیرد

خاک و خون در علم ملت‌گرایی، به عنوان دو نماد به کار برده می‌شوند. هر یک از این دو نماد، اشاره به بخشی از موجودیت ملت می‌باشد. در این فرایند، هر یک از این دو بخش، الزام‌هایی را پدید می‌آورند. مجموعهٔ این الزام‌ها، یا «باید»ها، راه آیندهٔ یک ملت را مجسم ساخته و رسالت‌های تاریخی آن ملت را، مشخص می‌کند.

کالبد شناسی ملت - نهاد و اندام، نه قشر و طبقه

از نظر کسانی که جامعه را در حال سکون بررسی می‌کنند و تابع ذهنیات هستند، جامعه از قشر و طبقه تشکیل یافته است. این گروه فاقد امکانات شناخت دلیل ایجاد نهادها و اندام‌های اجتماعی می‌باشند؛ اما در مکتب ملت‌گرایی و به باور کسانی که جامعه را در حال جنبش و به صورت موجودی زنده و در حال تکامل می‌شناسند، از پیوستن و همکاری افراد «نهاد»ها و ازمجموعهٔ نهادهایی که خویش‌کاری (وظیفه) همانندی انجام می‌دهند «اندام»های اجتماعی پدید می‌آیند.

منافع ملی، از دیدگاه راستین

منافع ملی، عبارت است از ارزش‌های یک ملت یا به گفته بهتر، عبارتست از : جهان بینی یک ملت که آن ملت در راه تحقق آن، می‌کوشد.

رابطهٔ « خون» و« خاک» - از پیوند خون و خاک است که فرهنگ متجلی می گردد

ملت عبارت است از زنجیرهٔ نسل‌های گذشته حال و آینده که در بستر یک سرزمین زندگی کرده، می‌کند و خواهد کرد. این زنجیرهٔ به هم پیوسته، در درازای زمان و طی نسل ها، بر اثر تاثیر گذاری و تاثیر پذیری، ارتباطی ژرف و ناگسستنی با سرزمین که بر پهنهٔ آن زندگی کرده و می‌کند پیدا کرده است.

ملت: زنده، پویا و آفریننده - باید «ملت» را ‌از راستای زندگی مورد شناخت قرار داد

در این فرآیند، با در نظر گرفتن مقاطع زمانی از حیات ملت و بدون درک‌ رابطه‌ی این مقطع با مقطع های پیشین و بعدی و نیز بدون توجه به سیر حیاتی ملت، تعریف‌های ناقصی ازملت به عمل آورده‌اند. در این راه، چنان به بی‌راهه یا «کژراهه» رفته‌اند که گفته‌اند: ملت یعنی مردمانی که دارای سرزمین حکومت، ‌زبان و... مشترک هستند.

پیشینهٔ نام ایران در اشعار شاعران فلات ایران

خســرو بر تخت نشسـته - شاه ملوک جهان امیر خراسان // شادی بوجعفر احمد ابن محمد - آن مه آزادگان و مفخر ایران.

در همین زمینه