دوشنبه, 03ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست جشن‌ها و گردهمایی‌ها

جشن‌ها و گردهمایی‌ها

اسفندگان، روز مهر ایرانی - شقایق فتحعلی زاده

 سپندارمذ واژه ای مرکب است از سپنته یا سپند به معنی پاک و مقدس ، آرمئیتی به معنی فروتنی و بردباری نیک و مقدس است این واژه در پهلوی به گونه سپندارمت و در فارسی سپندارمذ،اسفندارمذ و اسفند شده است . در شکل معنوی و مینوی اش نشانگر بردباری وسازگاری اهورامزدا است ودر جهان مادی و خاکی نگهبانی زمین به وی سپرده شده است.

اسفندگان روز مهر ایرانی - حامد کاظم زاده

در ایران باستان هر ماه جشنی به همان نام وجود داشته‌ و برپا می‌گرديد و مناسبت تلاقی ماه و روز برگزار می‌شده است که امروزه شماري از این جشن ها در میان مردم ميهن ما باقی است. روز پنجم از هر ماه موسوم است به سپنته آرميی تی که چهارمین امشاسپند ... است.

اسفندگان، جشن بزرگداشت زن و زمین

«ایرانیان باستان از گذشته های دور تحت تاثیر و نفوذ مادر خدایان یا الهه گان بوده اند که آن ها را حمایت می کردند. با دگرگونی نقش زن به عنوان عنصری سودمند در جامعه، گروه خدایان مادینه نیروی برتر شدند و دست به آفرینش و کارهای شگفت آوردند»

اسفندگان، روز بزرگداشت زنان

می توان دید یکی از صفتهای خداوند که نام برده شده است سپندارمذ است که به زبان اوستایی سپنت آرمئیتی خوانده می شود که نماینده فروتنی ،عشق ، تقدس و مهرورزی می باشد و بدین روی زمین که نماینده ی مهر و عشق و افزایش جهان و فروتنی است ،سپندارمذ می خوانند . زنان نیز بدان روی که افزاینده ی جهان و نماینده ی مهر و فروتنی هستند سپندارمذ خوانده می شوند، روز پنجم هرماه موسوم به سپندارمذ است.

سپندارمذگان - نوشتۀ استاد ابراهیم پورداوود

در میان جشنهای بزرگ ایران باستان، سپندارمذگان جشنی است در پنجمین روز سپندارمذ ( اسفند) ماه. این جشن كه دیگر باره با جشن پرستاران مهربان مرز و بوم آرمتی جانی می‌گیرد، هیچ گاه یكسره از میان نرفته بود. ابوریحان بیرونی كه در 3 ذی الحجه 362 در خوارزم زاییده شده و در 2 رجب 440 در غزنه از جهان درگذشت، در آثارالباقیه ، جشن سپندارمذگان را چنین یاد كرده : سپندارمذماه – روز پنجم آن روز سپندارمذ است و برای به هم افتادن دو نام به همدیگر، آن را چنین نامیده اند و معنای آن خرد و شكیبایی است. سپندارمذ فرشته ای است كه نگهبان زمین و نیز فرشته پاسبان زنان پارسا و شوهردوست نیكخواه می باشد.

ویژه‌نامهٔ جشن ملی اسفندگان (سپندارمذگان) روز مهر ایرانی

در فرهنگ ایران، پنجم اسفندماه، روز و هنگام «جشن ملی اسفندگان» یا «سپندارمذگان» است. سپندارمذ لقب زمین و به معنی گستراننده، مقدس و فروتن است؛ زمین که نماد عشق است و با فروتنی و از خود گذشتگی، آغوش خود را برای همهٔ جانداران گسترده است. جشن اسفندگان، روز مهر ایرانی: روز مهر و مهرورزی به آفریننده و آفرینش / روز مهر و سپاس به زن و زمین / روز مهر ایرانیان به ایرانیان / روز مهر ایرانیان به سرزمین ایران.

آش اسفندی و جشن اسفندگان

زمان پختن آش اسفندی را همه منابع موجود همزمان با روز جشن اسفندی نوشته‌اند. گفته شد که به نظر‌می‌رسد جشن اسفندی نمودی دیگر از جشن بزرگ اسفندگان است که در روز پنجم اسفندماه برگزار می‌شده است و در گذر زمان، در برخی نواحی، هنگام برگزاری آن به اول اسفندماه منتقل شده است. اما برخی بر این باورند که جشن اسفندی، جدا از جشن اسفندگان برگزار می‌شده است. به این ترتیب برای هنگام پختن آش اسفندی نیز زمان‌های مختلفی ذکر شده است که عبارتند از:  روز اسفند از ماه اسفند یا پنجم اسفندماه، اولین روز اسفندماه، یکی از روزهای نیمه اول اسفندماه، پنج روز مانده به سال نو. از دیدگاه این نگارنده بهترین زمان برای پختن آش اسفندی، پنجم اسفندماه همزمان با جشن اسفندگان است.

قصه‌گویی در شب چله (یلدا) باعث تقویت گنجینه واژگانی کودکان می‌شود

محمد میرکیانی به خبرنگار گفت:‌ در شب یلدا، میراث فرهنگی و ملی مردم ما منتقل می‌شود. اما مهم‌تر این است که شب یلدا شبی است که گنجینه واژگانی خردسالان، کودکان و نوجوانان ما به شدت پربارتر می‌شود.

مهرگان، جشن برداشت محصول

گذشته از شاعرانی که بر شمرده شد که درباره جشن مهرگان و اعیاد آن اشعاری سروده‌اند، اغلب شعرای قرون میانی ایران عهد اسلامی در این باره قصائد و غزلیاتی دارند؛ چون: رودکی، عنصری، معزی، ناصرخسرو قبادیانی، قطران تبریزی، سوزنی، مجید بیلقانی، رشید وطواط، خاقانی و غیره. مهمترین منبع ما در دوران اسلامی درباره جشن مهرگان یکی دیوان منوچهری است و دیگری اثر پرارزش ابوریحان بیرونی، که از آنها جای جای سخن به میان آمد.

جشن امردادگان - ابوالقاسم آخته

امرداد مقدس: امشاسپند هفتم و مظهر جاودانگی، طول عمر، نمیرایی، تندرستی و ... را در اوستا با نام ((اَمرتات)) و در پهلوی امردات، می شناسیم. صفات برجسته ای که این فرشته با خود دارد او را نزد بشر ایرانی قدیم دارای قرب و عزت ساخته است. اگر هر امشاسپند یک گل را در چنبره خود داشته باشد، گل زنبق(چنبک)ازآن امرداد است.

در همین زمینه