سه شنبه, 01ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر عهدنامهٔ‌ گلستان‌

تاریخ معاصر

عهدنامهٔ‌ گلستان‌

 

مأخذ: تزارها و تزارها ـ دکتر هـ. خشایار ـ انتشارات آرمان‌خواه ـ تهران اسفند 1359

اعلیحضرت‌ قضا قدرت‌، خورشید رایت‌، پادشاه‌ جم‌ جاه‌ و امپراتوری‌ عالی‌ دستگاه‌ ممالک‌ بالاستقلال‌ کل‌ممالک‌ ایمپریه‌ روسیه‌ و اعلیحضرت‌ قدر قدرت‌ کیوان‌ رفعت‌ پادشاه‌ اعظم‌ سلیمان‌ جاه‌ ممالک‌ بالاستحقاق‌ممالک‌ شاهانه‌ ایران‌ به‌ ملاحظه‌ کمال‌ مهربانی‌ و اشقاق‌ علیتین‌ که‌ در ماده‌ اهالی‌ و رعایای‌ متعلقین‌ دارند رفع‌و دفع‌ عداوت‌ و دشمنی‌ که‌ برعکس‌ رأی‌ شوکت‌ آرای‌ ایشان‌ است‌ طالب‌ و به‌ استقرار مراتب‌ مصالحه‌ میمونه‌ ودوستی‌ جواریت‌ سابقه‌ مؤکده‌ را در بین‌الطرفین‌ راغب‌ می‌باشند به‌ احسن‌الوجه‌ رأی‌ علیتین‌ قرار گرفته‌ و درانجام‌ این‌ امور نیک‌ و مصوبه‌ از طرف‌ اعلیحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالک‌ روسیه‌ به‌ عالیجاه‌ معلی‌جایگاه‌ جنرال‌ لیوتنان‌ سپهسالار روسیه‌ و مدیر عساکر ساکنین‌ جوانب‌ قفقازیه‌ و گرجستان‌ و ناظم‌ امور ومصالح‌ شهریه‌ ولایات‌ غروزیا و گرجستان‌ و قفقازیه‌ و حاجی‌ ترخان‌ و کارهای‌ تمامی‌ ثغور و سرحدات‌ این‌حدودات‌ و سامان‌، امر فرمای‌ عساکر سفاین‌ بحر خزر صاحب‌ حمایل‌ الکساندر نویسکی‌ و حمایل‌ مرتبه‌ اولین‌آنای‌ مرتبه‌دار رابع‌ عسکریه‌ مقتدره‌ حضرت‌ گیورکی‌ صاحب‌ نشان‌ و شمشیر طلاالمرقوم‌ به‌ جهت‌ رشادت‌ وبهادری‌ نیکولای‌ ریتشچوف‌ اختیار کلی‌ اعطا شده‌ و اعلیحضرت‌ قدر قدرت‌ والارتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ مالک‌ کل‌ممالک‌ ایران‌ هم‌ عالیجاه‌، معلی‌ جایگاه‌ ایلچی‌ بزرگ‌ دولت‌ ایران‌ که‌ مأمور دولتین‌ روس‌ و انگلیس‌ بوده‌اندعمده‌الامراء والاعیان‌ مقرب‌ درگاه‌ ذیشان‌ و محرم‌ اسرار نهان‌ و مشیر اکثر امور دولت‌ علیه‌ ایران‌ و از خانواده‌دودمان‌ وزارت‌ و از امرای‌ واقفان‌ حضور در مرتبه‌ دوم‌ آن‌، صاحب‌ شوکت‌ عطایای‌ خاص‌ پادشاهٔ خود ازخنجر و شمشیر و کارد مرصع‌ و استعمال‌ ملبوس‌ ترمه‌ و اسب‌ مرصع‌ یراق‌ میرزاابوالحسن‌ خان‌ را در این‌ کارمختار بالکل‌ نموده‌اند حال‌ در معسکر روسیه‌ رودخانه‌ زیوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌ متعلقه‌ ولایت‌ قراباغ‌، ملاقات‌ وجمعیت‌ نموده‌اند، بعد از ابراز و مبادله‌ مستمسک‌ مأموریت‌ و اختیار کلی‌ خود به‌ یکدیگر و ملاحظه‌ و تحقیق‌امور متعلق‌ به‌ مصالح‌ مبارکه‌ به‌ نام‌ نامی‌ پادشاهان‌ عظام‌ قرار و به‌ موجب‌ اختیار نامجات‌ طرفین‌ قیود و فصول‌ وشروط مرقومه‌ را الی‌الابد مقبول‌ و منصوب‌ و استمرار می‌داریم‌.

فصل‌ اول‌ ـ بعد از این‌ امور جنگ‌ و عداوت‌ و دشمنی‌ که‌ تا حال‌ در دولتین‌ روسیه‌ و ایران‌ بود به‌ موجب‌ این‌عهدنامه‌ الی‌الابد مقطوع‌ و متروک‌ و مراتب‌ مصالحه‌ اکیده‌ و دوستی‌ و وفاق‌ شدید فیمابین‌ اعلیحضرت‌ قضاقدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور روسیه‌ و اعلیحضرت‌ خورشید رایت‌، پادشاه‌ داراشوکت‌ ممالک‌ ایران‌ و وراث‌ وولیعهدان‌ عظام‌، میانه‌ دولتین‌ علیتین‌ ایشان‌ پایدار و سلوک‌ خواهد بود.

فصل‌ دوم‌ ـ چون‌ پیش‌تر به‌ موجب‌ اظهار و گفتگوی‌ طرفین‌ قبول‌ و رضا در میان‌ دولتین‌ شده‌ است‌ که‌مراتب‌ مصالحه‌ در بنای‌ اسطاطسکو او پرزندیم‌ باشد یعنی‌ طرفین‌ در هر موضوع‌ حالی‌ که‌ الی‌ قرارداد مصالحه‌بوده‌ است‌ از آن‌ قرار باقی‌ و تمامی‌ اولکای‌ ولایات‌ خوانین‌نشین‌ که‌ تا حال‌ در تحت‌ تصرف‌ و ضبط هر یک‌ ازدولتین‌ بوده‌، کماکان‌ در ضبط اختیار ایشان‌ بماند، لهذا در بین‌ دولتین‌ علیتین‌ روسیه‌ و ایران‌ به‌ موجب‌ خطمرقومه‌ ذیل‌ ثغور و سرحدات‌ مستقر و تعیین‌ گردیده‌ است‌ از ابتدای‌ اراضی‌ آدینه‌ بازار به‌ خط مستقیم‌ از راه‌صحرای‌ مغان‌ تا به‌ معبر یدی‌ بلوک‌ رود ارس‌ و از بالای‌ کنار رود ارس‌ تا اتصال‌ و الحاق‌ رودخانه‌ کپنک‌ چای‌ به‌پشت‌ کوه‌ مقری‌ و از آن‌جا خط حدود سامان‌ ولایات‌ قراباغ‌ و نخجوان‌ و ایروان‌ و نیز رسدی‌ از سنور گنجه‌ جمع‌و متصل‌ گردیده‌ بعد از آن‌ حدود مزبور که‌ ولایات‌ ایروان‌ و گنجه‌ و هم‌ حدود قزاق‌ و شمس‌الدین‌لورا تا مکان‌ایشک‌ میدان‌ مشخص‌ و منفصل‌ می‌سازد و از ایشک‌ میدان‌ تا بالای‌ سر کوه‌های‌ طرف‌ راست‌ و رودخانه‌های‌حمزه‌ چمن‌ و از سر کوه‌های‌ پنبک‌ الی‌ گوشه‌ محال‌ شوره‌گل‌ از بالای‌ کوه‌ برفدار آلداگوز گذشته‌ از سر حد محال‌شوره‌گل‌ و میانه‌ حدود قریه‌ سدره‌ به‌ رودخانه‌ آرپه‌ چای‌ ملحق‌ و متصل‌ شده‌ معلوم‌ و مشخص‌ می‌گردد و چون‌ولایت‌ خوانین‌نشین‌ طالش‌ در هنگام‌ عداوت‌ و دشمنی‌ دست‌ به‌ دست‌ افتاده‌ به‌ جهت‌ زیاده‌ صدق‌ و راستی‌حدود ولایات‌ طالش‌ مزبور را از جانب‌ انزلی‌ و اردبیل‌ بعد از تصدیق‌ این‌ صلحنامه‌ از پادشاهان‌ عظام‌ معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌ که‌ به‌ موجب‌ قبول‌ و وفاق‌ یکدیگر و معرفت‌ سرداران‌ جانبین‌ جبال‌ و رودخانه‌ها و دریاچه‌وامکنه‌، و مزارع‌ طرفین‌ تفصیلا تحریر و تمیز و تشخیص‌ می‌سازند آن‌ را نیز معلوم‌ و تعیین‌ ساخته‌ آن‌چه‌ درحال‌ تحریر این‌ صلحنامه‌ در دست‌ و در تحت‌ تصرف‌ جانبین‌ باشد معلوم‌ نموده‌ آن‌ وقت‌ خط حدود ولایت‌طالش‌ نیز در بنای‌ اسطاطسکو او پرزندیم‌ مستقر و معین‌ ساخته‌ هر یک‌ از طرفین‌ آن‌چه‌ در تصرف‌ دارد بر سرآن‌ باقی‌ خواهد ماند و هم‌چنین‌ در سرحدات‌ مزبوره‌ فوق‌ اگر چیزی‌ از خط طرفین‌ بیرون‌ رفته‌ باشد معتمدان‌ ومهندسان‌ مأموره‌ طرفین‌ هر یک‌ طرف‌ موافق‌ اسطاطسکو او پرزندیم‌ رضا خواهند داد.

فصل‌ سوم‌ ـ اعلیحضرت‌ قدر قدرت‌، پادشاه‌ اعظم‌ کل‌ ممالک‌ ایران‌ به‌ جهت‌ ثبوت‌ دوستی‌ و وفاقی‌ که‌ به‌اعلیحضرت‌ خورشید مرتبت‌ امپراطور کل‌ ممالک‌ روسیه‌ دارند به‌ این‌ صلحنامه‌ به‌ عوض‌ خود و ولیعهدان‌عظام‌ تخت‌ شاهانه‌ ایران‌ و ولایات‌ قراباغ‌ گنجه‌ که‌ الان‌ موسوم‌ به‌ یلی‌ سابط پول‌ است‌ و اولکای‌ خوانین‌نشین‌شکی‌ و شیروان‌ و قبه‌ و دربند و بادکوبه‌ هر جا از ولایات‌ طالش‌ را با خاکی‌ که‌ الان‌ در تصرف‌ دولت‌ روسیه‌است‌ و تمامی‌ داغستان‌ و گرجستان‌ و محال‌ شوره‌گل‌ و آچوق‌باشی‌ و گروزیه‌ و منگریل‌ و آبخاز و تمامی‌اولکا و اراضی‌ که‌ در میانه‌ قفقاز و سرحدات‌ معینه‌الحالیه‌ بود و نیز آنچه‌ از اراضی‌ و اهالی‌ قفقاز الی‌ کناردریای‌ خزر متصل‌ است‌ مخصوص‌ و متعلق‌ به‌ ممالک‌ ایمپریه‌ روسیه‌ می‌دانند.

فصل‌ چهارم‌ ـ اعلیحضرت‌ خورشید رایت‌ امپراطور والاشوکت‌ ممالک‌ روسیه‌ برای‌ اظهار دوستی‌ و اتحادخود نسبت‌ به‌ اعلیحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالک‌ ایران‌ و به‌ جهت‌ اثبات‌ این‌ معنی‌ بنابر همجواریت‌طالب‌ و راغب‌ است‌ که‌ در ممالک‌ شاهانه‌ ایران‌ رایت‌ استقلال‌ و اختیار پادشاهٔ را در بنای‌ اکیده‌ مشاهده‌ وملاحظه‌ نمایند، لهذا از خود و از عوض‌ ولیعهدان‌ عظام‌ اقرار می‌نمایند که‌ هر یک‌ از فرزندان‌ عظام‌ ایشان‌ که‌ به‌ولیعهدی‌ دولت‌ ایران‌ تعیین‌ می‌گردد هرگاه‌ محتاج‌ به‌ اعانت‌ یا امدادی‌ از دولت‌ علیه‌ روسیه‌ باشند مضایقت‌ننمایند تا از خارج‌ کسی‌ نتواند دخل‌ و تصرف‌ در مملکت‌ ایران‌ نماید و به‌ اعانت‌ و امداد دولت‌ روس‌ دولت‌ایران‌ مستقر و مستحکم‌ گردد و اگر در سر امور داخله‌ مملکت‌ ایران‌ فیمابین‌ شاهزادگان‌ مناقشتی‌ روی‌ نمایددولت‌ علیه‌ روس‌ را در آن‌ میانه‌ کاری‌ نیست‌ تا پادشاه‌ وقت‌ خواهش‌ نماید.

فصل‌ پنجم‌ ـ کشتی‌های‌ دولت‌ روسیه‌ که‌ برای‌ معاملات‌ بر روی‌ دریای‌ خزر تردد می‌نمایند به‌ دستورسابق‌ ماذون‌ خواهند بود که‌ به‌ سواحل‌ و بنادر جانب‌ ایران‌ عازم‌ و نزدیک‌ شوند و زمان‌ طوفان‌ و شکست‌ کشتی‌از طرف‌ ایران‌ اعانت‌ و یاری‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ها بشود و کشتی‌های‌ جانب‌ ایران‌ هم‌ به‌ دستورالعمل‌ سابق‌ماذون‌ خواهند بود که‌ برای‌ معامله‌ روانه‌ ساحل‌ روسیه‌ شوند به‌ همین‌ نحو در هنگام‌ شکست‌ و طوفان‌ از جانب‌روسیه‌ اعانت‌ و یاری‌ دوستانه‌ درباره‌ ایشان‌ معمول‌ گردد و در خصوص‌ کشتی‌های‌ عسکریه‌ جنگی‌ روسیه‌ به‌طریقی‌ که‌ در زمان‌ دوستی‌ و یا در هر وقت‌ کشتی‌های‌ جنگی‌ دولت‌ روسیه‌ با علم‌ و بیرق‌ در بحر خزر بوده‌اندحال‌ نیز محض‌ دوستی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ به‌ دستور سابق‌ معمول‌ گردد و احدی‌ از دولت‌های‌ دیگر سوای‌دولت‌ روس‌ کشتی‌های‌ جنگی‌ در دریای‌ خزر نداشته‌ باشند.

فصل‌ ششم‌ ـ تمام‌ اسرائی‌ که‌ در جنگ‌ها گرفته‌ شده‌اند یا این‌که‌ از اهالی‌ طرفین‌ اسیر شده‌ از کریستیان‌ ویا هر مذهب‌ دیگر باشند الی‌ وعده‌ سه‌ ماهه‌ هلالی‌ بعد از تصدیق‌ و خط گذاردن‌ در این‌ عهدنامه‌ از طرفین‌مرخص‌ و رد گردیده‌ و هر یک‌ از جانبین‌ خرج‌ و مایحتاج‌ به‌ اسرای‌ مزبور داده‌ و به‌ قراکلیسا رسانند و وکلای‌سرحدات‌ طرفین‌ به‌ موجب‌ نشر اعلامی‌ که‌ در خصوص‌ فرستادن‌ آن‌ها به‌ جای‌ معین‌ به‌ یکدیگر می‌نمایند،اسرای‌ جانبین‌ را باز یافت‌ خواهند کرد و اذن‌ به‌ کسانی‌ که‌ به‌ رضا و رغبت‌ خود اراده‌ آمدن‌ داشته‌ باشند و آنان‌که‌ سبب‌ تقصیر و یا خواهش‌ خود از مملکتین‌ فرار نموده‌اند داده‌ شود که‌ به‌ وطن‌ اصلی‌ خود مراجعت‌ نمایند وهر کس‌ از هر قومی‌ چه‌ اسیر و چه‌ فراری‌ که‌ نخواسته‌ باشد بیاید کسی‌ را با او کاری‌ نیست‌ و عفو تقصیرات‌ ازطرفین‌ نسبت‌ به‌ فراریان‌ عطا خواهد شد.

فصل‌ هفتم‌ ـ علاوه‌ از اقرار و اظهار مزبوره‌ بالا رأی‌ اعلیحضرت‌ کیوان‌ رفعت‌ امپراطور اعظم‌ روسیه‌ واعلیحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ اعظم‌ ممالک‌ ایران‌ قرار یافته‌ که‌ ایلچیان‌ معتمد طرفین‌ که‌ هنگام‌ لزوم‌ مأموردارالسلطنه‌ جانبین‌ می‌شوند بر وفق‌ لیاقت‌ رتبه‌ و امور کلیه‌ مرجوعه‌ ایشان‌ را حاصل‌ و پرداخت‌ و سجل‌ نمایندو به‌ دستور سابق‌ وکلائی‌ که‌ از دولتین‌ به‌ خصوص‌ حمایت‌ ارباب‌ معاملات‌ در بلاد مناسبه‌ طرفین‌ تعیین‌ وتمکین‌ گردیده‌ زیاده‌ از ده‌ نفر عمله‌ نخواهد داشت‌ و ایشان‌ با اعزاز شایسته‌ مورد مراعات‌ گردیده‌ به‌ احوال‌ایشان‌ هیچ‌گونه‌ زحمت‌ نرسیده‌ بل‌زحمتی‌ که‌ به‌ رعایای‌ طرفین‌ عاید گردد به‌ موجب‌ عرض‌ و اظهار وکلای‌رعایای‌ مزبور رضای‌ ستمدیدگان‌ جانبین‌ داده‌ شود.

فصل‌ هشتم‌ ـ در باب‌ آمد و شد قوافل‌ و ارباب‌ معاملات‌ در میان‌ ممالک‌ دولتین‌ علیتین‌ اذن‌ داده‌ می‌شودکه‌ هر کس‌ از اهالی‌، تجار به‌ خصوص‌ به‌ ثبوت‌ این‌که‌ دوست‌ رعایا و ارباب‌ معاملات‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ علیه‌ روسیهٔا تجار متعلق‌ به‌ دولت‌ بهیه‌ ایران‌ می‌باشند و از دولت‌ خود یا از سرحد داران‌ تذکره‌ و یا کاغذ راه‌ در دست‌داشته‌ باشند از طریق‌ بحر و بر به‌ جانب‌ ممالک‌ این‌ دو دولت‌ بدون‌ تشویش‌ آیند و هر کس‌ هر قدر خواهد ساکن‌و متوقف‌ گشته‌ به‌ امور معامله‌ و تجارت‌ اشتغال‌ نمایند و زمان‌ مراجعه‌ آن‌ها به‌ اوطان‌ خود از دولتین‌ مانع‌ایشان‌ نشوند آنچه‌ مال‌ و تنخواه‌ از امکنه‌ ممالک‌ روسیه‌ به‌ ولایات‌ ایران‌ و نیز از طرف‌ ایران‌ به‌ ممالک‌ روسیه‌برند و به‌ معرض‌ بیع‌ رسانند و یا معاوضه‌ با مال‌ و اشیاء دیگری‌ نمایند اگر در میان‌ ارباب‌ معاملات‌ به‌ خصوص‌طلب‌ و غیره‌ شکوه‌ و ادعائی‌ باشد به‌ موجب‌ عادت‌ مألوفه‌ به‌ نزد وکلای‌ طرفین‌ یا اگر وکیل‌ نباشد به‌ نزد حاکم‌آن‌جا رفته‌ امور خود را عرض‌ و اظهار سازند تا ایشان‌ از روی‌ صداقت‌ مراتب‌ ادعای‌ ایشان‌ را مشخص‌ و معلوم‌کرده‌ خود یا به‌ معرفت‌ دیگران‌ قطع‌ و فصل‌ کار را ساخته‌ و نگذارند تعرض‌ و زحمتی‌ به‌ ارباب‌ معاملات‌ عایدشود و ارباب‌ تجار طرف‌ ممالک‌ روسیه‌ که‌ وارد به‌ ممالک‌ ایران‌ می‌شوند ماذون‌ خواهند بود که‌ اگر با تنخواه‌ واموال‌ خودشان‌ به‌ جانب‌ ممالک‌ پادشاهانه‌ دیگر هم‌چنین‌ از طرف‌ دولت‌ علیه‌ روسیه‌ نیز درباره‌ اهالی‌ تجاردولت‌ ایران‌ که‌ از خاک‌ ممالک‌ روسیه‌ به‌ جانب‌ سایر ممالک‌ پادشاهان‌ که‌ دوست‌ روسیه‌ باشند می‌روند معمول‌خواهد شد وقتی‌ که‌ یکی‌ از رعایای‌ دولت‌ روسیه‌ در زمان‌ توقف‌ و تجارت‌ در مملکت‌ ایران‌ فوت‌ شد و املاک‌ واموال‌ او در ایران‌ بماند چون‌ ما یعرف‌ او از مال‌ رعایای‌ متعلقه‌ به‌ دولت‌ است‌ لهذا می‌باید اموال‌ مفوت‌ به‌موجب‌ قبض‌الواصل‌ شرعی‌ رد و تسلیم‌ ورثه‌ مفوت‌ گردد و دیگر اذن‌ خواهند داد که‌ املاک‌ مفوت‌ را اقوام‌ اوبفروشند چنان‌ که‌ این‌ معنی‌ در میان‌ ممالک‌ روسیه‌ و نیز در ممالک‌ پادشاهان‌ دیگر دستور و عادت‌ بوده‌متعلق‌ به‌ هر که‌ باشد مضایقه‌ نمی‌نمایند.

فصل‌ نهم‌ ـ باج‌ و گمرک‌ اموال‌ تجار طرف‌ دولت‌ بهیه‌ روسیه‌ که‌ به‌ بنادر و بلاد ایران‌ می‌آورند از یک‌ تومان‌مبلغ‌ پانصد دینار در یک‌ بلده‌ گرفته‌ از آن‌جا با اموال‌ مذکور به‌ هر ولایت‌ ایران‌ که‌ بروند چیزی‌ مطالبه‌ نگردد وهم‌چنین‌ از اموالی‌ که‌ از ممالک‌ ایران‌ بیرون‌ بیاورند آن‌ قدر زیاده‌ به‌ عنوان‌ خرج‌ و توجیه‌ و اختراعات‌ چیزی‌ ازتجار روسیه‌ با شر و شلتاق‌ مطالبه‌ نشود. به‌ همین‌ نحو در یک‌ بلده‌ باج‌ و گمرک‌ تجار ایران‌ که‌ به‌ بنادر بلادممالک‌ روسیه‌ می‌برند و یا بیرون‌ بیاورند به‌ دستور گرفته‌ اختلافی‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ نداشته‌ باشد.

فصل‌ دهم‌ ـ بعد از نقل‌ اموال‌ تجار به‌ بنادر کنار دریا و یا آوردن‌ از راه‌ خشکی‌ به‌ بلاد سرحدات‌ طرفین‌ اذن‌و اختیار به‌ تجار و ارباب‌ معاملات‌ طرفین‌ داده‌ شده‌ که‌ اموال‌ و تنخواه‌ خودشان‌ را فروخته‌ و اموال‌ دیگر خریده‌و یا معاوضه‌ کرده‌ دیگر از اعضای‌ گمرک‌ از مستأجرین‌ طرفین‌ اذن‌ و دستوری‌ نخواسته‌ باشند زیرا که‌ بر ذمه‌اعضای‌ گمرک‌ و مستأجرین‌ لازم‌ است‌ که‌ ملاحظه‌ نمایند که‌ تا معطلی‌ و تأخیر در کار تجارت‌ ارباب‌ معاملات‌وقوع‌ نیابد باج‌ خزانه‌ را از بایع‌ یا از مبیع‌ یا از مشتری‌ هر نوع‌ با هم‌ سازش‌ می‌نمایند حاصل‌ و بازیافت‌ دارند.

فصل‌ یازدهم‌ ـ بعد از تصدیق‌ و خط گذاردن‌ در این‌ شرط نامچه‌ بوکلای‌ مختار دولتین‌ علیتین‌ بلاتأخیر به‌اطراف‌ جانبین‌ اعلام‌ و اخبار و امر اکید به‌ خصوص‌ بالمره‌ ترک‌ قطع‌ امور عداوت‌ و دشمنی‌ به‌ هر جا ارسال‌خواهد کرد این‌ شروط نامه‌ الحاله‌ که‌ به‌ خصوص‌ استدامت‌ مصالحه‌ دائمی‌ طرفین‌ مستقر و دو قطعه‌ مشروحه‌ باترجمان‌ خط فارسی‌ مرقوم‌ و محرر و از وکلای‌ مختار مأمورین‌ دولتین‌ مزبوره‌ تصدیق‌ و با خط و مهر مختوم‌گردید و مبادله‌ با یکدیگر شده‌ است‌ می‌بایست‌ از طرف‌ اعلیحضرت‌ خورشید رتبت‌ پادشاه‌ اعظم‌ امپراطور اکرم‌مالک‌ کل‌ ممالک‌ روسیه‌ و از جانب‌ اعلیحضرت‌ قدر قدرت‌ پادشاه‌ والاجاه‌ ممالک‌ ایران‌ به‌ امضای‌ خط شریف‌ایشان‌ تصدیق‌ گردد و چون‌ این‌ صلحنامه‌ مشروحه‌ مصدوقه‌ می‌باید از هر دو دولت‌ پایدار بوکلای‌ مختار برسد لهذا از دولتین‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ هلالی‌ وصول‌ گردد. تحریراً فی‌ معسکر روسیه‌ رودخانه‌ زیوه‌ من‌ محال‌ گلستان‌متعلقه‌ به‌ ولایت‌ قره‌باغ‌ به‌ تاریخ‌ بیست‌ و نهم‌ ماه‌ شوال‌ 1228 هجریه‌ و تاریخ‌ دوازدهم‌ ماه‌ اوکد مبر سنه‌1813 2[ آبان‌ 1192 خورشیدی‌ برابر با 24 اکتبر 1813 میلادی‌].

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه