جمعه, 28ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها رویدادهای فرهنگی گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشست 9 خرداد 1396

رویدادهای فرهنگی

گزارشی از سه‌شنبه‌های شاهنامه‌ای بابل (شهر مه‌میترا و بهارنارنج)، نشست 9 خرداد 1396

 

•    خوانش شاهنامه:
•    گفتار اندر رزم اسپندیار با بیدرفش پلید
•    گفتار اندر گریختن ارجاسپ از اسپندیار
•    گفتار اندر آمدن گشتاسپ به ایران به فرخی
•    گفتار اندر بدگفتن کرزم اسپندیار را
•    گفتار اندر بند کردن گشتاسپ اسپندیار را

-    تطبیق این بخش شاهنامه با یادگار زریران
•    نکات قابل تامل:
•    فرستادن بستور(پسر زریر) به آوردگاه بعد از کشته دیدن پدر

بدادش بدوی اسب بهزاد را
سیه‌جوشن و خود پولاد را


•    کشته شدن بیدرفش‌جادو
در یادگار زریران (بدست بستور پسر زریر)، در شاهنامه بدست اسپندیار


•    نام گرامی‌کرت یکی از سرداران سپاه که در نبرد کشته می‌شود، در یادگار زریران آورده شده است اما در شاهنامه بجای او نام سردار فرش‌آورد شمشیرزن
آمده است.
•    بخشیده شدن تسلیم شدگان لشگر چین و توران توسط اسفندیار

همه شهرگانش پیاده شدند
به پیش گَواسپندیار آمدند
کمان‌های چاچی بینداختند
قبای نبردی برون آختند

***

به‌دین‌اندرآییم و‌پوزش‌کنیم
همه آذران را فروزش کنیم
ازیشان چو بشنید اسفندیار
به جان و به تن دادشان زینهار


•    اشاره به افروختن آذر و موبدی جاماسب

بفرمود تا آذر افروختند
برو عود و عنبر همی سوختند
زمینش بکردند از زر پاک
همه هیزمش عود و عنبرش خاک
همه  کار اورا بداندام کرد
پسش پشت گشتاسپان نام کرد
بفرمود تا بر در گنبدش
بدادند جاماسپ را موبدش


•    دعوت به دین بهی
نامه فرستادن به شاهان روم، هند و یمن و پذیرفتن دین زرتشت
همه نامه کردند زی شهریار
که ما دین گرفتیم ز اسپندیار
ببستیم کُستی و بگرفت واژ
کنونت نشاید ز ما خاست باژ
که ما راست گشتیم و ایزدپرست
کنون زند و استا سوی ما فرست
چو شه نامهٔ شهریاران بخواند
نشست از برگاه و یاران بخواند
فرستاد زندی به هر کشوری
به هر نامداری و هر مهتری

•    استفاده از واژه «رهی» برای غیر از شاه،(رهی واژه پهلوی به معنای بنده)
•    پیمان‌شکنی لهراسپ(واگذار نکردن تخت شاهی به اسپندیار)
•    به زندان افکندن اسپندیار توسط لهراسپ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید