جمعه, 15ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی زبان پژوهی از هر کرانه...

زبان پژوهی

از هر کرانه...

علی اکبر سعیدی سیرجانی

قبول کردید که ادبیات فارسی رکن اصیل و قویم ملیت ما و شعر فارسی‌ جلوه‌گاه با شکوه همۀ مظاهر سنن و تاریخ و اخلاق و تمدن و به عبارتی جامع‌تر فرهنگ ملی ماست؟ یا باز هم شاید بیاورم. بگویم که اگر شاهنامۀ فردوسی‌ نبود، ایرانی قرنها شجرۀ نسب خود را گم کرده بود؟ بگویم که اگر زبان نافذ و پرسلطۀ سعدی و حافظ نبود، ما در شبه قارۀ ششصد میلیونی هند بی‌کس و ناشناس و بی‌ارج بودیم؟ بگویم که اگر خیام نبود، اروپائیان ما را و فلان بدوی بیابان‌گرد را در یک کفه‌ می‌نهادند و با چاه نفتمان می‌شناختند؟ ادبیات فارسی رشته استوار گردن‌بند زیبائی است که فرهنگ ملی ما بر گردن جهان افکنده است. اگر ادبیات فارسی را از ایرانی بگیرند، هویت ملی او را درهم شکسته‌اند. زبان و ادبیات فارسی همان رستمی است که یکتنه و مردانه بیش از هزار سال عناصر و اجزاء فرهنگ ملی ما را در پناه خویش گرفته است. دنباله نوشتار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه