پنج شنبه, 09ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست کتاب‌شناخت کتاب‌ نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند دکتر توفیق سبحانی منتشر شد

کتاب‌

نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند دکتر توفیق سبحانی منتشر شد

برگرفته از شورای گسترش زبان و ادب فارسی

چاپ دوم کتاب نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند تألیف آقای دکتر توفیق سبحانی از سوی انتشارات شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در شمارگان 1000 نسخه منتشر شد.

فهرست مندرجات کتاب مذکور به شرح زیر است.
1- نخستین شاعران فارسی گوی هند
2- ویژگیهای شعر غزنوی
3- غوریان (یا آل شنسب)
4- نویسندگان عصر غوریان
وضع اجتماعی و ادبی در عهد غوریان
5- ممالیک(سلاطین هند)
نویسندگان عصر ممالیک
7- خلجیان
8- تغلقیان  
9- شاعران عهد تغلق
10- علما و صوفیان عهد تغلق
11- سادات (سیدها)
12- شاعران عهد سادات و لودی
13- نویسندگان عصر سادات و لودیان
14- چند کتاب در لغت موسیقی و طب
15- افغانان
16- شاعران و نویسندگان این عهد
17- صوفیان هند
18- گورکانیان هند ـ بابر
19- شاعران عهد بابر
20- نصیرالدین محمد همایون 279
21- اوضاع ادبی در عهد همایون
22- شاعران دربار همایون
23- جلال الدین محمد اکبر
اوضاع ادبی و اجتماعی در عهد اکبر
24- کتابهای متفرقه تاریخی دوره اکبر
25- شاعران دربار جلال الدین اکبر
26- نورالدین محمد جهانگیر
اوضاع ادبی و اجتماعی در عهد جهانگیر
27- دیگر کتب تاریخی عهد نورالدین جهانگیر
28- شاعران دربار جهانگیر
29- میرزا عبدالرحیم خان خان خانان
علمای دربار عبدالرحیم خان خان خانان
30- شاعران دربار خان خانان
31- بزم ادب میرزا غازی بیگ ترخان
32- شهاب الدین محمدشاه جهان
اوضاع ادبی و فرهنگی دوره شاه جهان
33- دیگر کتابهای تاریخی عهد شاه جهان
34- محمد اورنگ زیب عالمگیر
اوضاع فرهنگی و اجتماعی در عهد اورنگ زیب
35- علمای عهد اورنگ زیب
36- شاعران عهد اورنگ زیب
37- چند مثنوی
کتب تألیف شده در مهد اورنگ زیب (الف کتب تصوف و اخلاق)
38- موسیقی و تراجم
39- کتب لغت شرحها و دایره المعارفها
40- زوال سلطنت مغولان هند
41- علل  زوال سلطنت مغول
42- کتب لغت
تذکره ها:
فهرست منابع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه