سه شنبه, 05ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست زبان و ادب فارسی شعر خلیج فارس قلب کشور ماست - سروده‌ای از دکتر رزاییان

شعر

خلیج فارس قلب کشور ماست - سروده‌ای از دکتر رزاییان

 

خلیج فارس قلب کشور ماســــــــت                             از آنجا قـوم پاک آریا خاســــــــت
کز آنها مانده است اندرز بســـــــیار                            بهین پنـد وبهین گفت و بهین کـار
ز فردوسی مر این قصه یاد اســــت                            روان پـاک او زین قصه شاد است
که از آوراگی انسان چو درمانــــــد                             گزیــد جایی که آنجا لاجرم مــاند
به هر سویی در آن وقت سر کشیدند                            خلیـــج فارس را آنها گزیــــدنـــد
نخستین خانه خود را در آنجــــــــــا                             بنـــــــا کـــردند کنار رود و دریا
که دارای بسی خرم زمین اســــــت                             میان آسیــــــــــا آن بهترین اســت
بدان خانــــــه نهادند نام ایـــــــــران                             نژاد آریا بر جمـــــــــــع خویشان
بهشتی خاک ایران زان زمان اســت                             خلیج فارس هم بخشی از آن است
از آنجا کشــــــتی کوروش به دریـا                              روان شد تا به مصر و نیـــل علیا
از آنجا لشکرشـــــــــــاپور بگذشت                              به روم رفت و موفق نیز برگشت
در آنجا روزگار بهتـــــــــــری بود                              به جمع حاکمان هم مهتری بــــود
کنــــــــار رود اروند کاخ کســـــرا                              نشان از عــــــدل و داد کشور ما
کمی بالاتر آنجا بابلســــــــــــــــتان                              یهودی ها بودنــــد آنجا بـه زندان
به یمن کوروش ما گشــــــــتند آزاد                              که آزادی از او بگـــــــــزید بنیاد
مصـــــدق مرد آزاده در آنــــــــجا                               گرفت او نفت ما از دشمــــــن ما
اخیرا" ما بریـــــــدیم پای دشـــمن                               در آنجا این قصه تو از مـــــــــن (1)
خلیج فارس دارد بند و پـــــــــیوند                               به ایـــــران و به ایرانی بسی چند
از آن رو تا جهان پایــنده بر پاست                              خلیج فـــــارس جزء کشور ماست

1- اشاره به جنگ ایران و عراق است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه